Plane mësimore

Gjeografia

Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 11 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 12 bërthamë – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 12 me zgjedhje – Shkarko Ketu

Historia

Plani Mësimor Vjetor Historia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Historia 10  – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 11  – Shkarko Ketu

TIK

Plani Mësimor Vjetor TIK 6 – Shkarko Ketu
CD materiale ndihmëse TIK 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Informatika 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor TIK 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 11 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 11 me zgjedhje – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 12 me zgjedhje – Shkarko Ketu

Matematika

Plani Mësimor Vjetor Matematika 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 8 – Shkarko Ketu

Aftësim teknologjik

Plani Mësimor Vjetor Aftësim Teknologjik 6 – Shkarko Ketu

Qytetaria

Plani Mësimor Vjetor Qytetari 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Qytetari 8 – Shkarko Ketu

Dituri natyre

Plani Mësimor Vjetor Dituri Natyre 1 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Dituri Natyre 3 – Shkarko Ketu

Biologjia

Plani Mësimor Vjetor Biologji 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Biologji 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Biologji 8 – Shkarko Ketu

Edukim fizik, sporte dhe shëndet

Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11 – Shkarko Ketu